• סל הקניות ריק

 


SELECT prod.num, prod.aname,prod.aurt, prod.price, prod.dele, prod.makat, prod.miv, prod.isnew, prod.mivprice, prod.azal, prod.sale, mivtyp.icon, mivtyp.mivtxt, prod.eng, c.aname FROM prod INNER JOIN mivtyp ON prod.miv = mivtyp.num INNER JOIN cate c ON prod.cat = ','+CONVERT(VARCHAR(10),c.num)+',' WHERE 14 between prod.gradeFrom and prod.gradeTo and c.tcat=1 and prod.dele=1 and prod.aname<>'' AND c.dele=1 AND c.hidden = 0 ORDER BY c.pre,c.num,prod.makat
עברית
בר הפצה - שעת העברית א

שעת העברית א

78-1100010

מחיר: 33

בר הפצה - שעת העברית ב

שעת העברית ב

78-1100020

מחיר: 33

בר הפצה - עת לעברית א

עת לעברית א

78-1100210

מחיר: 30

בר הפצה - עת לעברית ב

עת לעברית ב

78-1100214

מחיר: 30

בר הפצה - עוברים לעברית ב

עוברים לעברית ב

78-1100511

מחיר: 30

אזל

בר הפצה - הכל חדש א

הכל חדש א

78-1101010

מחיר: 25.8

בר הפצה - הכל חדש ב

הכל חדש ב

78-1101013

מחיר: 32.3

בר הפצה - מילוני ספרדית

מילוני ספרדית

78-2171052

מחיר: 64.3

אזל

בר הפצה - מילוני אמהרית

מילוני אמהרית

78-2171058

מחיר: 59.9

אזל

Blacknet.co.il - בניית אתרים